Welstand deelgebied 5 bruggen Apeldoorns Kanaal

Binnen het gemeente gebied van Heerde liggen een zevental bruggen over het Apeldoorns Kanaal.

Het gaat hier om de Olstbrug bij de Oenerweg/Kanaaldijk, Bonenburgerbrug bij de Kerkdijk/Kanaaldijk, Postbrug bij de Veerstraat/Kanaaldijk, Oostindiƫbrug bij de Beatrixweg/Kanaaldijk, Suikerbrug bij de Revelingsweg/Kanaaldijk , Flessenbergerbrug bij de Flessenbergerweg/Kanaaldijk en de Kloosterbrug bij de Kloosterweg/Kanaaldijk.

Alle zeven bruggen zijn opgenomen in deelgebied 5 inclusief hun nabije omgeving. Bepaald is dat de nabije omgeving van bruggen, een zone van 75 meter rondom de bruggen, deel uitmaakt van dit deelgebied.

Reguliere toetsing

Deelgebied 5 valt onder welstandsniveau 2: reguliere toetsing. Om de waarde van het kanaalgebied in stand te houden is voor de welstandsbeoordeling gekozen voor welstandsniveau 2.

Onder welstandsniveau 2 vallen de gebieden die geen zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert te blijven op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Het kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn die een hoge mate van openbaarheid hebben, zoals de oude bebouwingslinten of de toegangswegen tot het dorp (het visitekaartje).

De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van kwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. Detaillering en materialisering worden op hoofdlijnen bekeken, behoudens in die voorkomende gevallen waarin deze onderdelen van essentieel belang voor het omgevingsbeeld worden ervaren.

Bij de beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • het bouwplan op zichzelf;
  • voorzijde van de woningen en aan de openbare weg gelegen zijgevels;
  • de detaillering (op hoofdlijnen, waar van essentieel belang).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelgebied 5, dan kunt u de welstandsnota bekijken. U vindt hierin onder andere een kaartje van het aangewezen gebied, beschrijving van de bestaande situatie, beleidsuitgangspunten Welstand, beoordelingscriteria en de criteria voor licht vergunningplichtige bouwwerken.