Welstand deelgebied 7 monumenten markante panden en omgeving

De gemeente Heerde heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Sommige monumenten bestaan uit meerdere complexonderdelen (een complexonderdeel kan een eigen adres hebben) die tezamen het monument vormen. De rijksmonumenten zijn aangewezen door de Rijksdienst voor de monumentenzorg. De gemeentelijke monumenten zijn aangewezen door de gemeenteraad.

Markante panden

Naast de aangewezen monumenten kent de gemeente Heerde ook een aantal 'markante' panden. Ook hier geldt dat sommige panden uit meerdere complexonderdelen bestaan. De monumenten en markante panden zijn opgenomen in deelgebied 7 (adressenlijst). Omdat de gevoeligheid van de monumentale en markante panden groot is, geldt voor deze bebouwing de meest gedetailleerde welstandstoets, die behoort bij niveau 1. Ook de buitenplaatsen Bonenburg en Vosbergen vallen onder welstandsniveau 1.

Directe omgeving van een monument of pand

Er is bepaald dat de directe omgeving van een monument of markant pand, tot een afstand van 75 meter van het betreffende pand, deel uitmaakt van dit deelgebied. Bij de buitenplaatsen ligt een zone van 100 meter rondom de buitenplaats (zoals vastgelegd in de Natuurschoonwet). Panden die in deze zone liggen, vallen onder welstandsniveau 2.

Zware toetsing

Deelgebied 7 en de aangewezen buitenplaatsen vallen onder welstandsniveau 1: zware toetsing. Dit welstandsniveau is toegekend aan structuren, gebieden en objecten die van cruciale betekenis zijn voor de dorpen en het landschap. Dit kunnen gebieden zijn die bijzondere waarden hebben op het gebied van cultuurhistorie, landschap of stedenbouw.

Het welstandsbeleid is gericht op het handhaven, herstellen en versterken van gewaardeerde of gewenste ruimtelijke karakteristieken en op de samenhang binnen het gebied of object. In beheerssituaties gebeurt dit vooral via regels en toetsing, terwijl in ontwikkelingssituaties het accent ligt op het faciliteren en stimuleren van de kwaliteit.

Bij de beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • het bouwplan op zichzelf;
  • de detaillering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelgebied 7, dan kunt u de welstandsnota bekijken. U vindt hier onder andere de adressenlijst, beschrijving van de bestaande situatie, beleidsuitgangspunten welstand, beoordelingscriteria, criteria voor licht vergunningplichtige bouwwerken.