Subsidie instandhouding gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u mogelijk financiële ondersteuning krijgen via

  • Een lening via het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een lening via het Nationaal Restauratiefonds met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Nationaal Restauratiefonds werkt hierin samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • Een subsidiebijdrage van de provincie Gelderland. De provinciale subsidies voor gemeentelijke monumenten worden verstrekt via de gemeente. De gemeente vraagt hiervoor jaarlijks een budget aan. De subsidie van de provincie voor het jaar 2024 is 58% van de gemeentelijke subsidie.
  • Een subsidiebijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van deze subsidiebijdrage.

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente heeft een jaarlijks subsidiebudget voor een bijdrage in de kosten in onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Voor onderhoud is dit 20% van de subsidiabele kosten tot € 5.000,--. Eénmaal per 5 jaar. Voor restauratie is dit 30% van de subsidiabele kosten tot € 10.000,--. Eénmaal per 15 jaar.

Subsidie moet worden aangevraagd in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd of met de werkzaamheden wordt begonnen. Dus de subsidie voor werkzaamheden in 2024 moest uiterlijk op 31 december 2023 worden aangevraagd.

Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel vergunningvrije als vergunningplichtige werkzaamheden.

Het beschikbare bedrag (op basis van een subsidieplafond) wordt percentueel verdeeld over alle ingekomen aanvragen die voor 1 juni van het jaar van aanvragen zijn ingediend. Op aanvragen die na 1 juni van het jaar van aanvragen worden ingediend wordt het restant van het beschikbare bedrag verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

De subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt.

Aan de uitvoering van de werkzaamheden worden speciale voorschriften verbonden. De subsidieregeling is niet bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van duurzaamheidsmaatregelen. Voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zijn andere regelingen beschikbaar.

Als de werkzaamheden vergunning plichtig zijn, dan mag niet eerder worden gestart met de werkzaamheden dan nadat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Voor complexen is er een aanvullende regeling opgenomen.

Na afloop van de werkzaamheden meldt u dat de werkzaamheden gereed zijn. U doet deze melding binnen het kalenderjaar van uitvoering of op zijn laatst 13 weken nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Subsidie aanvragen

Dit kan met het volgende formulier:

Aanvraagformulier subsidie gemeentelijk monument

Zijn de werkzaamheden klaar? Meld dit dan ook bij de gemeente. U ontvangt hiervoor een formulier bij uw subsidiebeschikking,

Hoe verloopt de behandeling van uw aanvraag?

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie