Subsidie instandhouding gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u mogelijk financiële ondersteuning krijgen via

 • Een lening via het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een lening via het Nationaal Restauratiefonds met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Nationaal Restauratiefonds werkt hierin samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • Een subsidiebijdrage van de provincie Gelderland. De provinciale subsidies voor gemeentelijke monumenten worden verstrekt via de gemeente. De gemeente vraagt hiervoor jaarlijks een budget aan. Bij de afhandeling van de gemeentelijke subsidieaanvraag wordt gelijktijdig de provinciale bijdrage afgehandeld. Deze bedraagt voor 2021 78% van de gemeentelijke subsidiebijdrage.
 • Een subsidiebijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van deze subsidiebijdrage.

Voorwaarden

De gemeente heeft een jaarlijks subsidiebudget voor een bijdrage in de kosten in onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Voor onderhoud is dit 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,--. Eénmaal per 5 jaar. Voor restauratie is dit 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,--. Eénmaal per 15 jaar.

Subsidie moet worden aangevraagd in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd of met de werkzaamheden wordt begonnen. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel vergunningvrije als vergunningplichtige werkzaamheden.

Het beschikbare bedrag (op basis van een subsidieplafond) wordt percentueel verdeeld over alle ingekomen aanvragen die voor 1 juni van het jaar van aanvragen zijn ingediend. Op aanvragen die na 1 juni van het jaar van aanvragen worden ingediend wordt het restant van het beschikbare bedrag verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

De subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. Aan de uitvoering van de werkzaamheden kunnen speciale voorschriften verbonden worden. De subsidieregeling is niet bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van duurzaamheidsmaatregelen. Voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zijn andere regelingen beschikbaar. Meer informatie over de duurzaamheidsmaatregelen.

Als de werkzaamheden vergunning plichtig zijn, dan mag niet eerder worden gestart met de werkzaamheden dan nadat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Voor complexen is er een aanvullende regeling opgenomen.

Na afloop van de werkzaamheden meldt u dat de werkzaamheden gereed zijn. U doet deze melding binnen het kalenderjaar van uitvoering of uiterlijk 13 weken nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Aanvraag

U vraagt subsidie aan met onderstaand aanvraagformulier.

Voor het melden dat de werkzaamheden gereed zijn, gebruikt u onderstaand formulier

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) aanvraag aan de Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 en de Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Heerde 2020.
 • De gemeente beslist op 
  • een aanvraag die wordt ingediend in het jaar voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden op uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ontvangen.
  • op aanvragen die betrekking hebben op jaar waarin de aanvraag is ontvangen binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie