Zonne- en windenergie

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van de Cleantech Regio werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. In de Cleantech Regio werkt de gemeente Heerde samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

Lokaal werken we de RES uit in een Uitnodigingskader, waarin staat waar en op welke manier zon- en windenergie opgewekt kan worden.

Ontwerp RES 1.0 Cleantech regio

De ontwerp RES 1.0 voor de Cleantech regio is klaar. Deze moet in december 2021 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hier vindt u meer over de verdere besluitvorming en de participatie en inspraak die heeft plaatsgevonden.

Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben, waarvan een deel al gerealiseerd is.

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden.

Uitnodigingskader

De gemeente Heerde maakt een uitnodigingskader voor zonnevelden en windmolens. Dit is een lokale uitwerking van de (RES). Met het kader legt de gemeente vast waar en op welke manier zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Hiermee kan de gemeente initiatieven op dit gebied beoordelen. Ook geeft het inwoners een beeld van wat ze kunnen verwachten en hoe ze hierbij betrokken worden. We vinden het als gemeente belangrijk om onze bijdrage te leveren aan duurzame energie. En we willen dit zorgvuldig afwegen, omdat we ook erg zuinig zijn op ons mooie landschap. Daarom maken we dit uitnodigingskader.

Inhoud kader

Het kader nodigt initiatiefnemers uit om projecten te ontwikkelen die aansluiten bij de waarde van het gebied. Hierbij moeten inwoners en gebruikers een actieve rol krijgen. In het uitnodigingskader worden drie onderwerpen beschreven:
•    Participatie: Hoe worden inwoners betrokken en hoe kunnen ze eventueel participeren
•    Ruimtelijke kwaliteit: waar wel en waar niet en wat zijn daarbij de randvoorwaarden
•    Gemeentelijk proces: hoe beoordeelt de gemeente de aanvragen

Samen met inwoners

We maken het uitnodigingskader met onze inwoners en gebruikers van ons grondgebied. Dit doen we bijvoorbeeld via gebiedsateliers, participatieplatform ‘samenwerkenaanheerde.nl’, en vragenuurtjes en een klankbordgroep met een afvaardiging uit diverse belangenorganisaties. U als inwoner kent het gebied het beste. En u kunt ons helpen om naast de functie die een gebied heeft, bijvoorbeeld wonen of landbouw, ook de belevings- en emotionele waarde mee te geven in de afwegingen. We hopen dan ook dat u allemaal mee wilt denken! Houdt hiervoor de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.

Omgevingsvisie

De RES en het uitnodigingskader hebben ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van beide worden hierin meegenomen.

Vragen

U kunt uw vraag stellen via onderstaand formulier. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.

Vraag stellen over de RES

Verder lezen

Meer informatie

Uitlegvideo's