Zonne- en windenergie

De gemeente Heerde zet in op duurzame energie. Daarvoor is zonne- en windenergie nodig. Op regionaal niveau (in de Cleantech Regio) is daarvoor de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkelt. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. In de Cleantech Regio werkt de gemeente Heerde samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

Op lokaal niveau hebben we dit uitgewerkt in het Uitnodigingskader, waarin staat waar en op welke manier zon- en windenergie opgewekt kan worden. Dit uitnodigingskader is nu nog in concept.

Uitnodigingskader

We vinden het als gemeente belangrijk om bij te dragen aan duurzame energie. Maar we willen dit wel zorgvuldig doen, omdat we ook erg zuinig zijn op ons mooie landschap. Daarom hebben we (samen met inwoners en organisaties) een uitnodigingskader gemaakt voor zonnevelden en windmolens. Dit is nu nog een ontwerp, waarop u uw reactie kunt geven.

Het uitnodigingskader is een lokale uitwerking van de RES (zie hieronder). In het kader staat waar en op welke manier zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Hiermee kan de gemeente initiatieven op dit gebied beoordelen. Ook geeft het kader voor inwoners een beeld van wat ze kunnen verwachten en hoe ze mee kunnen praten over toekomstige initiatieven.

Inhoud kader

Het kader nodigt initiatiefnemers uit om projecten te ontwikkelen die aansluiten bij de waarde van het gebied. Hierbij moeten inwoners en gebruikers een actieve rol krijgen. In het uitnodigingskader staan drie onderwerpen:

  •     Participatie: Hoe worden inwoners betrokken en hoe kunnen ze eventueel participeren
  •     Ruimtelijke kwaliteit: waar wel en waar niet en wat zijn daarbij de randvoorwaarden
  •     Gemeentelijk proces: hoe beoordeelt de gemeente de aanvragen

U kunt het kader hieronder ook zelf bekijken. 

Ontwerp-uitnodigingskader (pdf, 6Mb)

Samen met inwoners

We hebben het uitnodigingskader gemaakt samen met onze inwoners en gebruikers van ons grondgebied. Hiervoor hebben we verschillende manieren gebruikt, bijvoorbeeld: gebiedsateliers, participatieplatform ‘samenwerkenaanheerde.nl’, vragenuurtjes en een klankbordgroep met een afvaardiging uit diverse belangenorganisaties. Omdat u als inwoner het gebied het beste kent. Zo heeft u ons geholpen om (naast de functie die een gebied heeft, bijvoorbeeld wonen of landbouw) ook de belevings- en emotionele waarde mee te nemen in de afwegingen.

Een reactie geven kan niet meer

Het ontwerp-uitnodigingskader lag officieel ter inzage tot en met 22 februari 2022. In die periode kon u een inspraakreactie geven.

Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en maken we de definitieve versie. Die wordt daarna vastgesteld door de gemeenteraad. De planning hiervoor is het 2e kwartaal van 2022

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is vastgesteld

Alle gemeenteraden uit de Cleantechregio hebben ingestemd met de Regionale Energie Strategie 1.0, ook de gemeente Heerde. Lees hierover ook het persbericht van de Cleantech Regio.

U kunt de definitieve Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 bekijken op de website van de Cleantech Regio. Dat kan via de link hieronder.

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

In RES 1.0 staat hoe de Cleantech Regio 1.07 TWh hernieuwbare energie wil gaan opwekken. Zonnepanelen op grote bedrijfsdaken leveren het grootste deel: 0,51 TWh. Zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) leveren de rest. De RES 1.0 legt een basis waarop de regio de komende jaren voortbouwt. Als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn, kan het bod of de strategie worden aangepast. Daarom vernieuwt de Cleantech Regio de RES iedere twee jaar. In juni 2023 moet de RES 2.0 klaar zijn.

Omgevingsvisie

De RES en het uitnodigingskader hebben ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van beide worden hierin meegenomen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag stellen via het formulier dat hieronder staat. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.

Vraag stellen over de RES

Uitlegvideo's

Meer informatie