Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen. 

Het kan gaan om een besluit dat u heeft ontvangen, maar ook om een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat voor u rechtstreeks nadelige gevolgen heeft.

Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. Wij maken het besluit bekend in een brief aan betrokkene(n), en/of door een publicatie op www.officielebekendmakingen.nl en in huis-aan-huiskrant De Schaapskooi. 

Wat zijn de voorwaarden?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit.
  • Uw bezwaarschrift bevat uw naam, adres en handtekening (wanneer u online een bezwaar indient is dit uw DigiD).
  • In uw bezwaarschrift staat met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van de voorwaarden, dan kunnen wij uw bezwaarschrift als niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld.

Wat zijn de kosten?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen. 

Bezwaarschrift online indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Schrijf dan een brief aan de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Let er wel op dat uw bezwaarschrift aan de voorwaarden voldoet.

Bezwaarschriften, nadere motivering of andere stukken kunt u niet per e-mail indienen.

Beslissing op uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van zes weken hebben wij twaalf weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte.

Wat is de procedure?

De commissie voor de bezwaarschriften brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn.

Na de hoorzitting brengt de commissie voor de bezwaarschriften een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of gemeenteraad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag het bestuursorgaan slechts gemotiveerd afwijken.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit, betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Op de pagina Beroepschrift indienen staat hoe dat werkt.