Nadeelcompensatie

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als u van mening bent planschade te hebben en de oorzaak van de schade ligt voor deze datum, dan geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan geldt de onderstaande procedure voor nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie

De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten. 

Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden. 

De gemeente heeft hiervoor de Verordening nadeelcompensatie gemeente Heerde vastgesteld. In deze verordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een aanvraag om compensatie van nadeel wilt doen. 

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor compensatie van nadeel onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft schade (u bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten; 
 • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade;
 • De schade moet niet behoren tot het normale maatschappellijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente;
 • De schade moet niet voorzienbaar zijn. Voorbeeld van wel voorzienbaar is: een ondernemer vestigt zich in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij wist of kon weten dat dit zou gaan gebeuren;
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden;
 • U moet al het mogelijke hebben gedaan om het nadeel te voorkomen of te beperken;
 • Er is geen andere regeling op grond waarvan u compensatie kunt krijgen.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 500,-. Bij een positief besluit krijgt u dit bedrag terug, bij een negatief besluit niet.

Nadeelcompensatie aanvragen

Dit kan met het volgende formulier:

Nadeelcompensatie aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt ook schriftelijk nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 208Kb). Vul het formulier volledig in, voeg alle gevraagde documenten toe en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Welke gegevens moet u aanleveren?

 • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak, huurovereenkomst of pachtovereenkomst;
 • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvragen ondersteunen;
 • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden.

De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. De termijn kan verlengd worden tot 1 jaar. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Bekijk dan de volgende informatie:

U kunt ook contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren: