Planschade

Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd doordat de gemeente een bestemmingsplan heeft veranderd. U kunt dan in aanmerking komen tot een tegemoetkoming in planschade.

Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure. 

In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet om een tegemoetkoming in planschade kunt verzoeken.

De gemeente heeft hiervoor ook een Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Heerde 2008 vastgesteld. In deze procedureverordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een verzoek om tegemoetkoming in schade wilt doen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor vergoeding van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen (zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen).
  • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan of de wijziging daarvan onherroepelijk van kracht is geworden.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen.

Als u al op een andere manier compensatie voor de schade heeft ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering, enzovoorts), komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Kosten

U betaalt het recht van € 300,- voordat uw verzoek tot tegemoetkoming in planschade in behandeling wordt genomen. U ontvangt daarvoor een factuur.

Als uw verzoek tot tegemoetkoming in planschade wordt toegewezen (of gedeeltelijk wordt toegewezen), krijgt u de € 300,- terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Aanvraag

U dient het verzoek tot schadevergoeding in bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.

Verzoek tegemoetkoming planschade online indienen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u gebruikmaken van onderstaand pdf-formulier.