Welstand deelgebied 3 Veessen

Het dorpscentrum van Veessen is opgenomen in de welstandsnota. Het gaat hier om het gebied Kerkstraat en een gedeelte van de IJsseldijk (vanaf IJsseldijk 9 'De Hollewand' tot en met IJsseldijk 69).

De rest van de IJsseldijk is als apart gebied opgenomen in de welstandsnota, Deelgebied 6 IJsseldijk en Uiterwaarden. Uitgesloten zijn ook de gebouwen die specifiek op adres zijn opgenomen in deelgebied 7, Monumenten, markante panden en hun omgeving.

Reguliere toetsing

Deelgebied 3 valt onder welstandsniveau 2: reguliere toetsing. Door de bijzondere situatie van het historische dorpsgebied van Veessen met de van oorsprong agrarische bebouwing achter de dijk en de karaktervolle dijkbebouwing is voor de welstandsbeoordeling gekozen voor welstandsniveau 2.

Onder welstandsniveau 2 vallen de gebieden die geen zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert te blijven op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Het kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn die een hoge mate van openbaarheid hebben, zoals de oude bebouwingslinten of de toegangswegen tot het dorp (het visitekaartje).

De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van kwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. Detaillering en materialisering worden op hoofdlijnen bekeken, behoudens in die voorkomende gevallen waarin deze onderdelen van essentieel belang voor het omgevingsbeeld worden ervaren.

Bij de beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • het bouwplan op zichzelf;
  • voorzijde van de woningen en aan de openbare weg gelegen zijgevels;
  • de detaillering (op hoofdlijnen, waar van essentieel belang).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelgebied 3, dan kunt u de welstandsnota bekijken. U vindt hierin onder andere een kaartje van het aangewezen gebied, beschrijving van de bestaande situatie, beleidsuitgangspunten Welstand, beoordelingscriteria en de criteria voor licht vergunningplichtige bouwwerken.