Welstand deelgebied 6 IJsseldijk en Uiterwaarden

Binnen de gemeente Heerde ligt een gedeelte van de IJsseldijk en de uiterwaarden van de IJssel.

Als gebied is opgenomen de bebouwing aan de Werverdijk vanaf de Kloosterweg tot aan de gemeentegrens van de gemeente Wijhe bij Marle (met uitzondering van het gebied rondom het Oever) en de IJsseldijk vanaf de gemeentegrens van de gemeente Wijhe bij Marle tot aan de gemeentegrens van de gemeente Epe (met uitzondering van het stukje IJsseldijk dat valt onder deelgebied 3, Veessen). Uitgesloten zijn de gebouwen die specifiek op adres zijn opgenomen in deelgebied 7, Monumenten, markante panden en hun omgeving.

Reguliere toetsing

Deelgebied 6 valt onder welstandsniveau 2: reguliere toetsing. Karakteristiek voor het beeld van de IJsseldijk en de uiterwaarden, de bijzonderheden in het reliƫf, de eenvoudige bebouwing, en de geclusterde dijkbebouwing. Daarom is voor de welstandsbeoordeling gekozen voor welstandsniveau 2.

Onder welstandsniveau 2 vallen de gebieden die geen zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert te blijven op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Het kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn die een hoge mate van openbaarheid hebben, zoals de oude bebouwingslinten of de toegangswegen tot het dorp (het visitekaartje).

De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van kwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. Detaillering en materialisering worden op hoofdlijnen bekeken, behoudens in die voorkomende gevallen waarin deze onderdelen van essentieel belang voor het omgevingsbeeld worden ervaren.

Bij de beoordeling gelden de volgende aandachtsvelden:

  • relatie met de omgeving;
  • het bouwplan op zichzelf;
  • voorzijde van de woningen en aan de openbare weg gelegen zijgevels;
  • de detaillering (op hoofdlijnen, waar van essentieel belang).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelgebied 6, dan kunt u de welstandsnota bekijken. U vindt hier onder andere een kaartje van het aangewezen gebied, beschrijving van de bestaande situatie, beleidsuitgangspunten Welstand, beoordelingscriteria en de criteria voor licht vergunningplichtige bouwwerken.