Bezwaar, beroep en klachten

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Zienswijze indienen

  U kunt uw mening geven over ontwerpbesluiten en -plannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. Deze mening heet een zienswijze.

 • Handhavingsverzoek indienen

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u bij ons hiervoor een melding indienen of u kunt ons vragen om te handhaven.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door onze schuld? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.